Sapporo Flood: Route 341 Makomanai Goryo-line roadblock will be removed on Sep, 18

Sapporo Flood: Route 341 Makomanai Goryo-line roadblock will be removed on Sep, 18

On Sep, 18 12:00, route 341 Makomanai Goryo-line roadblock will be removed. The roadblock has been settled since Sep,11 due to the heavy rain. Then You can go to Takino-Suzuran Park via route 341 from route 36, Shinei or Kiyota ward and also go through to Sapporo Art Park or Lake Shikotsu-ko.
read more