Sapporo White Illumination 2019

Odori site

  • November 22 to December 25

German Christmas Market Odori 2 chome

  • November 22 to December 25

Ekimae dori site

  • November 22 to February 11

Minami 1 jo-dori site

  • November 22 to March 15

Sapporo Kita 3 jo Akapla site

  • November 22 to March 15

JR Sapporo Station South Exit Plaza site

  • November 22 to March 15